สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-1515
e-mail : thaiafprs.web@gmail.com

CONTACT US

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย

Facial Plastic & Reconstructive Surgery Association of Thailand